Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2019-11-22

KIEROWNIK MIEJSKO–GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JUTROSINIE ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownik Klubu Seniora w Jutrosinie w związku z realizowaniem projektu: Senior +

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

2019-09-25Otwarty nabór partnera w projekcie realizowanym w ramach konkursu zamkniętego nr : RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/19.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

2019-09-25Otwarty nabór partnera w projekcie realizowanym w ramach konkursu zamkniętego nr : RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/19.

Dołączone pliki:


Sprawozdanie finansowe - rok 2018

2019-05-09

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało opublikowane na stronie www.bip.jutrosin.eu zakładka:
1. Dokumenty i informacje
2. Sprawozdania jednostek organizacyjnych


INFORMACJA o wyniku naboru

2019-02-25

INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Dołączone pliki:


Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające (Matka 4+)

2019-02-22

Zakład Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zaprasza do punktu konsultacyjnego.

Dołączona galeria:

INFORMACJA

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  2019-01-16

  KIEROWNIK MIEJSKO–GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JUTROSINIE ogłasza nabór na wolne stanowisko: Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

  Dołączone pliki:


  RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2019-01-03

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

  Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
  Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
  Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
  Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
  Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
  Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
  Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
  Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, iż w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych:

  - USŁUG OPIEKUŃCZYCH – osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić mogą być objęte pomocą w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.

  - USŁUG FIZJOTERAPEUTY: 4 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym tj.: osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.

  Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.


  OGŁOSZENIE

  2018-12-20

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie szuka osób chętnych podjąć prace na umowę zlecenie w charakterze opiekunki dla osób starszych . Wymiar czasu pracy- 40 godz. miesięcznie.
  Do zadań opiekunki należy: podawanie leków, sprzątanie mieszkania, przygotowywanie posiłków, opieka higieniczna zalecana przez lekarza.
  Bliższe informacje pod nr tel: 065 5471163


  INFORMACJA

  2018-12-17

  Uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie będzie nieczynny.


  INFORMACJA

  2018-10-30

  W dniu 31 października 2018 roku (t.j. środa) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie będzie czynny do godz. 14:00.


  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2018-10-11

  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA

  2018-07-26

  Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2018/2019 dla osób pobierających zasiłek rodzinny w poprzednim okresie zasiłkowym
  oraz
  Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o przyznanie ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+
  na pierwsze dziecko
  (WNIOSKI UWZGLĘDNIAJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE)

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA"


  STYPENDIA SZKOLNE

  2018-07-26

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, iż w okresie od dnia 1 września do 15 września 2018 r. będą przyjmowane wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jutrosin (stypendia szkolne, zasiłki szkolne). Wnioski przyjmowane będą w siedzibie tutejszego Ośrodka w Jutrosinie przy ul. Rynek 26 pokój nr 2 w godzinach pracy Ośrodka.
  Wnioski można pobierać od 13 sierpnia 2018 r.


  Informacja „Dobry Start”

  2018-07-25

  Informacja dotycząca adresów poczty elektronicznej Jednostki, z których będą wysyłane informacje do klientów o przyznaniu świadczenia Dobry start: dobrystart300plus@jutrosin.eu


  INFORMACJA

  2018-07-12

  Informujemy, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start (300 zł) można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r. przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

  Wymaganymi dokumentami, jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o w/w świadczenia są umowy o pracę (jeśli zatrudnienie zostało podjęte w 2017r. lub 2018r.) oraz świadectwa pracy i Pity 11 (jeśli zatrudnienie zakończono w 2017r. lub 2018r.), a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2017 rok, zaświadczenie z KRUS-u o wysokości zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego w 2017r. (dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS-ie) oraz w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku 2017.

  W przypadku ubiegania się o jednorazowe „Świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł” oprócz wniosku nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny (począwszy od uczniów I klasy szkoły podstawowej do ukończenia przez dziecko / osobę uczącą się 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności, z wyjątkiem uczniów szkół policealnych, szkół dla dorosłych i studiów wyższych).

  Wnioski o ustalenie prawa do powyższych świadczeń w wersji tradycyjnej (papierowej) można składać od 1 sierpnia 2018 r.

  Druki wniosków na wszystkie rodzaje świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 oraz świadczenie „Doby Start” (300 zł) będzie można pobrać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie od dnia 1 sierpnia 2018r. lub pobrać ze strony internetowej www.jutrosin.opsinfo.pl w zakładce druki .

  Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30 oraz pod nr telefonu 65 571163 lub na stronie internetowej www.jutrosin.opsinfo.pl w menu głównym; prawo, świadczenia, druki, wymagane dokumenty.


  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2018-07-04

  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  Adres poczty elektronicznej w powiadomieniach o przyznaniu świadczenia Dobry start

  2018-06-29

  MGOPS w Jutrosinie informuje o adresie poczty elektronicznej Jednostki, z której będą wysyłane informacje do klientów o przyznaniu świadczenia Dobry start: dobrystart300plus@jutrosin.eu


  „DOBRY START”

  2018-06-18

  logo


  Świadczenie "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia wypłacanego wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

  Wnioski będzie można składać:

  - od 1 lipca drogą elektroniczną
  - od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
  Druki będą dostępne w siedzibie Ośrodka od 1 sierpnia.

  Wnioski należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

  Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenie nie później niż do 30 września. Natomiast gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc rodziny otrzymają w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


  Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, a także na dzieci uczęszczające do szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mpips.gov.pl/DobryStart


  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2018-04-19

  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2018-01-18

  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2017-10-16

  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  ŚWIADCZENIA RODZINNE

  2017-08-07

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, że
  od 1 sierpnia 2017 r., można składać wnioski o:


  - świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  (na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r. )
  - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i specjalny zasiłek opiekuńczy na kolejny okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r., co wynika ze zmian zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego będą wydawane i przyjmowane w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Wnioski można składać również w formie elektronicznej.

  W okresie zasiłkowym 2017/2018 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2016, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia złożenia wniosku. Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku. Nie jest z kolei wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2016 r.

  Wyjątek stanowią osoby, które w 2016 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

  Do ww. wniosków osoby te muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  a) formie opłacanego podatku,
  b) wysokości przychodu,
  c) stawce podatku,
  d) wysokości opłaconego podatku

  Wynika to ze zmiany obowiązujących przepisów, a organ nie jest w stanie samodzielnie pozyskać ww. informacji.


  POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

  2017-08-07

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na okres roku szkolnego 2017/2018 można składać w terminie od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r.

  Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych na rok szkolny 2017/2018 mogą składać wnioski do 15 października 2017r.

  Wnioski na stypendia można pobierać w MGOPS od dnia 07 sierpnia 2017 r.


  DOŻYWIANIE DZIECI

  2017-08-07

  Uprzejmie informujemy:

  Wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2017/2018 można składać
  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie od 07sierpnia 2017 r.

  Dożywianie rozpocznie się od 05 września 2017 r.


  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2017-07-05

  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2017-04-14

  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU w zadaniu Nr 3 specjalizowane usługi opiekuńcze i Nr 6

  2017-02-28

  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - SZKOŁA DLA RODZICÓW

  2017-02-24  dot. Zapytanie ofertowe z dnia 08 lutego 2017 r. na świadczenie usług.

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.02.2017r.

  2017-02-24  znak: MGOPS 356.5.2017

  Dołączone pliki:


  Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.02.2017r. znak: MGOPS.356.5.2017

  2017-02-08  W dniu 08 lutego 2017r. Gmina Jutrosin/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług – SZKOŁA DLA RODZICÓW – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

  Termin składnia ofert: 17 lutego2017r. do godz.12:00.
  Szczegóły patrz: strona główna PRZETARGI
  BIPJutrosin.eu/dokumenty

  Dołączone pliki:


  Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

  2017-02-07  dot. Zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2017 r. na świadczenie usług: SZKOŁA DLA RODZICÓW – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”.

  Dołączone pliki:


  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2017-02-03

  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU do pobrania w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 19.01.2017r. znak: MGOPS.356.1.2017

  2017-01-19

  W dniu 19 stycznia 2017r. Gmina Jutrosin/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług – SZKOŁA DLA RODZICÓW – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

  Termin składnia ofert: 27 stycznia 2017r. do godz.14:30.
  Szczegóły patrz: strona główna PRZETARGI
  BIPJutrosin.eu/dokumenty/37


  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

  2017-01-19  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług – SZKOŁA DLA RODZICÓW – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”.

  Dołączone pliki:


  Życzenia

  2016-12-08

  logo


  INFORMACJA

  2016-12-05

  “Bank Spółdzielczy informuje, że w dniu 05.12.2016 r. zostało założone w Banku konto o nazwie “Wpłaty na pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru w Jutrosinie.”
  o numerze 19 8674 0009 0000 0013 9000 1620.


  Rekrutacja do projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2016-12-01

  Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU określono okres rekrutacji do projektu. Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Rawickiego – w przypadku Partnera Wiodącego (Powiat Rawicki/PCPR), oraz przez ośrodki pomocy społecznej na terenie gmin: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław – zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów Projektu.

  Rekrutacja główna prowadzona będzie:
  - od 22 listopada 2016r. do 30 grudnia 2016r.- dot. RzPO-W, osób niesamodzielnych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych,
  - od 22 listopada 2016r. do 13 stycznia 2017r.- dot. osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rekrutowanych przez Partnera Wiodącego,
  - przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.

  Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc. Szczegółowe informacje w załącznikach.

  Dołączone pliki:


  POPOŁUDNIE Z PIOSENKĄ BIESIADNĄ

  2016-11-25

  W dniu 22 listopada 2016r. w sali Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie dla uczczenia miesiąca Seniora odbyła się impreza pt: „Popołudnie z piosenką biesiadną”. Organizatorem spotkania był Klub Seniora Wrzos w Jutrosinie działający w ramach Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

  Na imprezę zostali zaproszeni przedstawiciele zaprzyjaźnionych klubów seniora we Szkaradowa, Pakosławia, Kobylina, Miejskiej Górki . W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Związku Emerytów i Rencistów z Jutrosina oraz Koła Gospodyń Wiejskich . Uroczystość uświetnili goście : Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie Zbigniew Koszarek , Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS w Jutrosinie Pani Alina Bątkiewicz, oraz Kierownik MGOPS Mirosława Domicz. Spotkanie Seniorów połączono z prelekcją policjanta - dzielnicowego , na temat współczesnych zagrożeń na jakie narażone są osoby starsze i samotne. W ramach pogadanki seniorzy otrzymali materiały profilaktyczne w formie ulotek, „Nie daj się nabrać”, „Sprawdź zanim podpiszesz”, oszustwa „na wnuczka, kominiarza”.

  Seniorzy wysłuchali także o innych coraz to nowszych metodach działania oszustów, oraz jak postępować aby nie stać się ich ofiarami. Poruszono ponadto ważny temat bezpieczeństwa seniorów jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo seniorzy otrzymali samozaciskowe opaski odblaskowe .

  Seniorzy wesoło bawili się przy muzyce w wykonaniu miejscowego zespołu Tolka Tri biesiadując i śpiewając stare przeboje z przygotowanych na tę okazję śpiewników.

  Zorganizowanie tak dużej imprezy było możliwe dzięki dotacji publicznej przekazanej przez Gminę Jutrosin oraz dzięki sponsorom m.in. Bankowi Spółdzielczemu w Jutrosinie oraz lokalnej firmie PHN W.Legutko, która przekazała dla seniorów cebulki kwiatów.

  Popołudnie z piosenką biesiadną pozwoliło wszystkim seniorom aktywnie i miło spędzić czas oraz wymienić się doświadczeniami.

  Zarząd MG PKPS w Jutrosinie

  Dołączona galeria:

   POPOŁUDNIE Z PIOSENKĄ BIESIADNĄ POPOŁUDNIE Z PIOSENKĄ BIESIADNĄ POPOŁUDNIE Z PIOSENKĄ BIESIADNĄ POPOŁUDNIE Z PIOSENKĄ BIESIADNĄ POPOŁUDNIE Z PIOSENKĄ BIESIADNĄ

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


   Projekt RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

   2016-11-15

   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie przystąpił do realizacji projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

   Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Projekt realizowany w partnerstwie przez:
   Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
   Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
   Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
   Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
   Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
   Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
   Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

   Cel główny projektu:
   Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu Rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

   czytaj całość publikacji "Projekt RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"


   INFORMACJA o wyniku naboru

   2016-08-16

   INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy - referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE

   2016-07-25

   o naborze na wolne stanowisko pracy referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYNIKU NABORU

   2016-06-17

   NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH.

   Dołączone pliki:


   Lista kandydatów

   2016-06-16

   Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referenta ds. świadczenia wychowawczego
   w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE

   2016-06-02

   o naborze na wolne stanowisko pracy referenta ds. świadczenia wychowawczego.

   Dołączone pliki:


   Program Rodzina 500 +

   2016-03-01

   logo


   Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 195)
   Program wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 roku. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od 1 kwietnia 2016r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

   Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie 01.04.2016 do 01.07.2016r. i spełnione będą warunki do przyznania świadczenia wychowawczego, zostanie ono wypłacone z wyrównaniem od kwietnia.

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

   Dołączone pliki:


   POPOŁUDNIE Z PIOSENKĄ BIESIADNĄ

   2015-10-28

   W dniu 21 października 2015r. w sali Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie dla uczczenia miesiąca Seniora odbyła się impreza pt: „Popołudnie z piosenką biesiadną”. Organizatorem spotkania był Klub Seniora Wrzos w Jutrosinie działający w ramach Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

   czytaj całość publikacji "POPOŁUDNIE Z PIOSENKĄ BIESIADNĄ"

   Dołączona galeria:

   POPOŁUDNIE Z PIOSENKĄ BIESIADNĄPOPOŁUDNIE Z PIOSENKĄ BIESIADNĄPOPOŁUDNIE Z PIOSENKĄ BIESIADNĄ

    Informacje o zasadach składania wniosków.

    2015-08-13

    1.Stypendia Szkolne.

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie przypomina o składaniu wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016. (dochód na osobę w rodzinie w rodzinie nie może przekraczać 456 zł). Zasady obliczania dochodu regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej.


    • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, zameldowany na terenie gminy Jutrosin dla całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
    Wnioski można pobierać od 1 września br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie oraz ze strony internetowej www.jutrosin.opsinfo.pl
    Wypełnione wnioski wraz z załącznikami i dochodami za miesiąc sierpień br. należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie ul. Rynek 26 w terminie;
    1) do dnia 15 września 2015 r. – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
    2) do dnia 15 października 2015 r. – słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

    2.Świadczenia rodzinne.

    • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 września 2015r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31grudnia.

    3.Fundusz alimentacyjny.

    • Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia br.
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
    Z przepisami można zapoznać się korzystając z naszej strony internetowej: www.jutrosin.opsinfo.pl telefon kontaktowy 65 5472519


    Karta Dużej Rodziny

    2015-01-06

    Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
    w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). Aktualny wykaz instytucji i firm oferujących zniżki znajduje się na stronie:
    https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

    Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
    1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
    2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
    a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
    -w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
    3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

    czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny"

    Dołączone pliki:


    KARTA DUŻEJ RODZINY

    2014-11-04

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie przypomina mieszkańcom naszej gminy , że realizuje ogólnopolski program Karta Dużej Rodziny. Jednocześnie informujemy, że do dnia 31 października 2014r wydano 76 kart dla 13 rodzin. Zapraszamy do składania wniosków.


    Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2012-2016

    2014-08-19

    Jeśli masz problem z kontrolą swojej złości, a swoich bliskich poniżasz, wyśmiewasz, ubliżasz i grozisz im, sprawiasz cierpienie, zadajesz im ból fizyczny, tracisz panowanie na sobą ...

    Weź udział w programie korekcyjno - edukacyjnym dla sprawców przemocy.

    Dołączona galeria:

    ULOTKA 

     STYPENDIA SZKOLNE

     2014-08-19

     Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie ul. Rynek 26 w terminie;

     1) od 1 września do 15 września 2014 r. – (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne)
     2) do dnia 15 października 2014 r. – słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

     Przyjmowanie wniosków i dokumentów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00.


     INFORMACJA

     2014-08-19

     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2014 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych.

     Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić od dnia 1 listopada 2014 r.

     • 574 zł na osobę w rodzinie;
     • 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

     Kwoty zasiłku rodzinnego pozostaną bez zmian i będą wynosić:

     • 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
     • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
     • 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

     Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

     Uwaga!

     Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2014/2015, których wypłata będzie dotyczyła okresu od 1 listopada 2014r. do 31 października 2015r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2014r. w MGOPS w Jutrosinie, ul. Rynek 26

     Przypominamy, że aby od miesiąca września 2014 r. otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek „na dojazdy” należy do 10 września 2014 r. dostarczyć aktualne zaświadczenie potwierdzające fakt nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015 .Zaświadczenie to dotyczy dzieci, które uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych (szkoły średnie, zawodowe, policealne, pomaturalne).


     Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

     2014-07-09

     Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom (dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.

     Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie ul. Rynek 26 w godzinach pracy Ośrodka. Karta Dużej Rodziny oferuje zniżki i uprawnienia w różnych instytucjach oraz firmach na terenie całej Polski. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest pod adresem: www.rodzina.gov.pl " zakładka Duża rodzina " zakładka Uprawnienia. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

     Druki wniosków można pobrać w siedzibie Ośrodka lub pod adresem www.rodzina.gov.pl.

     Dołączone pliki:


     INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JUTROSIN

     2014-07-03

     W ramach realizacji projektu „Mogę–Potrafię–Teraz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie wprowadza się dyżury prawnika w okresie od lipca 2014r do grudnia 2014r.

     czytaj całość publikacji "INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JUTROSIN"

     Dołączone pliki:


     TANIE WAKACJE DLA DZIECI ROLNIKÓW

     2014-06-11

     ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ ZAPRASZA dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat (cały rocznik 1998 ), których RODZIC ma ubezpieczenie lub rentę w KRUS na

     TANIE WAKACJE DLA DZIECI ROLNIKÓW

     - w SŁAWIE NAD JEZIOREM W OŚRODKU „JANÓWKA”
     lub
     - w Pobierowie w OŚRODKU „IGNACÓWKA”

     SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH!!!

     Dołączone pliki:


     POWIATOWY URZĄD PRACY

     2014-06-11

     POWIATOWY URZĄD PRACY JEST W JUTROSINIE

     w dniach:

     3 czerwca 2014 (gr. I i III)
     25 lipca 2014 (gr. II i IV)
     28 sierpnia 2014 (gr. I i III)
     23 października 2014 (gr. II i IV)

     w godzinach od 10.00 do 11.00


     Informacja o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

     2014-05-16

     MGOPS w Jutrosinie informuje, że od dnia 15.05.2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567), która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Zgodnie z art. 8 cytowanej ustawy informujemy, o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna. Wnioski można składać w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 15.09.2014r. Jeżeli w okresie, o którym mowa wyżej, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

     Dołączone pliki:


     WIELKANOCNY ZAJĄCZEK

     2014-04-18

     Tradycją stało się już, że przedszkolaki z miejscowego przedszkola w Jutrosinie w okresie Wielkanocy przygotowują paczuszki ze słodkościami dla swych kolegów z rodzin wielodzietnych, niezamożnych i niepełnych, objętych pomocą MGOPS. W tym roku reprezentacja dzieci przedszkolnych wraz z nauczycielkami odwiedziła nasz Ośrodek i przekazała podarunki ze słodyczami. Przygotowano 48 paczek.
     W Wielki Czwartek paczuszki trafiły do dzieci z naszej gminy .

     Dołączona galeria:

     WIELKANOCNY ZAJĄCZEKWIELKANOCNY ZAJĄCZEKWIELKANOCNY ZAJĄCZEKWIELKANOCNY ZAJĄCZEKWIELKANOCNY ZAJĄCZEK

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


      INFORMACJA

      2013-09-02

      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie przypomina o składaniu wniosków na stypendia szkolne:
      Wnioski o stypendia szkolne przyjmowane są w terminie od 02.09.2013 do 16.09.2013r.
      Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto wszystkich członków rodziny, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego nakaz płatniczy za 2013 rok.

      Kierownik
      Mirosława Domicz


      ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

      2013-08-14

      MGOPS.221.5.2013
      Jutrosin,dnia 14.08.2013r.
      ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
      Informuję, że w odpowiedzi na zaproszenie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i dowóz około 60 posiłków dziennie w dni nauki szkolnej do 2 szkół z terenu gminy Jutrosin w roku szkolnym 2013-2014 złożono 2 oferty:

      czytaj całość publikacji "ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty"


      ZAPYTANIE OFERTOWE

      2013-01-30

      Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dziecka autystycznego.

      Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin.

      Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dziecka autystycznego w wymiarze 20 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania dziecka – w Gminie Jutrosin.

      Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą obejmować: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.(zgodnie z §2 pkt.1 lit. a oraz §2 pkt.3 lit. b Rozporządzenia Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.(Dz. U.z 2005 r., Nr 189,poz.1598 z późn. zm.)

      Termin realizacji zamówienia: luty 2013r - grudzień 2013r

      Dołączone pliki:


      Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

      2012-08-28

      Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

      czytaj całość publikacji "Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r."


      U W A G A !

      2012-08-21

      Informacja dla osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

      Dołączone pliki:


      ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

      2012-08-20

      Gmina Jutrosin informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
      zapytania o cenę na przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów z Gminy Jutrosin
      w roku szkolnym 2012/2013 wybrano ofertę firmy, która była najkorzystniejsza pod
      względem ceny:

      Restauracja Pod Dzwonem Przemysław Paszek
      ul. Chwaliszewskiego 10
      63-700 Krotoszyn

      za kwotę :3.17 zł. brutto koszt 1 posiłku.


      SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      2012-08-06

      SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PRZYGOTOWANIE I DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z GMINY JUTROSIN W ROKU SZKOLNYM 2012.2013

      Dołączone pliki:


      INFORMACJA

      2012-07-03

      W MIESIĄCU LIPCU 2012r.:

      - DYŻUR PRAWNIKA - CZWARTEK - 12.07.2012 r.
      W GODZ. 16.15 - 18.15

      - DYŻUR PSYCHOLOGA - ŚRODA - 25.07.2012 r.
      W GODZ. 8.00 - 13.00


      Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

      2012-07-03

      Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012r., poz. 732).

      czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r."


      Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

      2012-06-12

      Termin do składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia 30 czerwca 2012r.


      INFORMACJA

      2012-06-05

      W MIESIĄCU CZERWCU 2012 ROKU:

      - DYŻUR PRAWNIKA - CZWARTEK - 14.06.2012r., 28.06.2012r.
      w godz. 16.15-18.15

      - DYŻUR PSYCHOLOGA - ŚRODA - 27.06.2012r.
      w godz. od 8.00-13.00


      Dzień Dziecka 1 czerwca 2012

      2012-06-01

      „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
      -Janusz Korczak-

      Z okazji Dnia Dziecka
      Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
      w Jutrosinie
      życzy wszystkim dzieciom,
      aby ich dzieciństwo było jak najlepsze
      i aby trwało jak najdłużej!

      Dołączone pliki:


      INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

      2012-05-31

      Terminy wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu do potwierdzania gotowości do pracy w Jutrosinie:

      03 lipca 2012 r.
      24 sierpnia 2012 r.
      02 października 2012 r.


      Dzień bez alkoholu

      2012-05-31

      1 czerwca to nie tylko Dzień Dziecka.
      To również – o czym nie wszyscy wiedzą – Dzień bez alkoholu

      W Polsce ponad 2 miliony dzieci i młodzieży żyje w rodzinach, które mają problemy alkoholowe. Jednak bardzo często rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że nie tylko są uzależnieni, ale, że dają zły przykład swoim dzieciom.
      Najlepszym prezentem dla dziecka z okazji jego święta będzie trzeźwy rodzic. Niech dla dzieci będzie to dzień radości i samych miłych przeżyć.

      „Przyczyńmy się do pięknego i trzeźwego świętowania Dnia Dziecka. Dajmy dzieciom i młodzieży dobry przykład, że alkohol nie jest nam potrzebny.”


      Świadczenia rodzinne

      2012-05-30

      Uprzejmie informujemy, że każda zmiana danych osobowych oraz zmiana nr konta bankowego zgłaszane po 15 każdego miesiąca uwzględniane będą przy kolejnej wypłacie, tj. w następnym terminie wypłaty świadczenia w następnym miesiącu.


      STYPENDIA SZKOLNE

      2012-05-30

      W związku z planowaną wypłatą stypendiów szkolnych w miesiącu czerwcu br. prosimy o dostarczenie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, rachunków potwierdzających poniesione wydatki na artykuły szkolne ( wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego-wykaz znajduje się w zakładce -stypendia )
      Rachunki dostarczyć należy do dnia 15.06.2012 r. -biuro świadczeń rodzinnych tel. 65 547-25-19


      Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

      2012-05-28

      Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

      czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne."

      Dołączone pliki:


      PODZIĘKOWANIA!!!

      2012-05-24

      Dzięki wspaniałemu sercu darczyńców możemy pomagać!
      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie serdecznie dziękuje firmom i osobom przekazującym odzież również tym, którzy czynią to anonimowo.
      Dzięki odzieży ofiarowanej przez darczyńców nasz ośrodek może pomagać osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
      Dziękujemy!!!

      Dołączone pliki:


      Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych ZKRP i BWP

      2012-05-24

      jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

      W gminie Jutrosin -Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koło w Jutrosinie zrzesza 33 osoby w tym 2 członków zwyczajnych i 31 podopiecznych.(stan na 31.12.2011r.) Skład Zarządu przedstawia się następująco:
      1.Cicha Zofia-Prezes
      2.Robakowski Józef-Sekretarz
      3.Mirosława Domicz- Skarbnik
      4.Bartkowiak Antonina-członek zarządu
      5.Kokocińska Konstancja-członek zarządu

      Biuro kombatantów jest czynne w każdy wtorek od godz.9,oo do 12,oo
      tel.65 4471163

      Dołączone pliki:


      INFORMACJA

      2012-05-24

      dotycząca: dyżurów prawnika i psychologa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie

      MAJ - 2012 rok

      -DYŻUR PRAWNIKA - CZWARTEK 10.05.2012r., 24.05.2012r.
      w godz. 16.15-18.15

      -DYŻUR PSYCHOLOGA - ŚRODA 30.05.2012r.
      w godz. od 8.00-13.00


      ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

      2012-04-19

      Dnia 05.04.2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie odbyło się pierwsze jednodniowe szkolenie na temat „Zespół Interdyscyplinarny jako nowe narzędzie pracy„. W szkoleniu uczestniczyło 14 osób-członków zespołu. Szkolenie prowadzone było metodą wykładów seminaryjnych z elementami ćwiczeń. Każdą sesję prowadziło dwóch trenerów. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe.

      Dołączona galeria:

      Załącznik                                                                                       

       WIELKANOCNY ZAJĄCZEK

       2012-04-05

       Tradycją stało się już, że przedszkolaki z miejscowego przedszkola w Jutrosinie w okresie Wielkanocy przygotowują paczuszki ze słodkościami dla swych kolegów z rodzin wielodzietnych, niezamożnych i niepełnych, objętych pomocą MGOPS. W tym roku reprezentacja dzieci przedszkolnych wraz z nauczycielkami odwiedziła nasz Ośrodek i przekazała podarunki ze słodyczami. Przygotowano 41 sztuk paczek. W dniu jutrzejszym pracownicy MGOPS-u przekażą je dzieciom z rodzin wytypowanych przez Ośrodek.

       Dołączona galeria:

       WIELKANOCNY ZAJĄCZEKWIELKANOCNY ZAJĄCZEKWIELKANOCNY ZAJĄCZEK

        O G Ł O S Z E N I E

        2012-02-20

        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, że w ramach realizacji Projektu ”Mogę- Potrafię-Teraz” będzie możliwość zatrudnienia na czas określony pracownika socjalnego.

        czytaj całość publikacji "O G Ł O S Z E N I E"

        Dołączone pliki:


        Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

        2012-01-20

        Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

        czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"


        Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

        2011-10-11

        Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

        czytaj całość publikacji "Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"

        Dołączone pliki:


        Dotyczy dofinansowania dożywiania

        2011-09-05

        Wnioski należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.09.2011r.

        czytaj całość publikacji "Dotyczy dofinansowania dożywiania "

        Dołączone pliki:


        OGŁOSZENIE

        2011-08-29

        Ogłoszenie dot. zapytania o cenę

        czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE "


        Okres zasiłkowy 2011/2012 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

        2011-08-19

        Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 będą przyjmowane od dnia 1 września 2011 r.
        Wnioski w sprawie ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2011 r.

        czytaj całość publikacji "Okres zasiłkowy 2011/2012 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny"


        Zapytanie o cenę

        2011-08-18

        Zapytanie o cenę na przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów z gminy Jutrosin w roku szkolnym 2011.2012

        Dołączone pliki:


        U W A G A

        2011-06-20

        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, iż od dnia 01.01.2012r. traci moc art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, dzięki któremu przysługiwało prawo do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.

        czytaj całość publikacji "U W A G A"


        Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne)

        2011-06-07

        Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne) można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Rynek 26, od 1 do 15 września 2011 r. w godz.: pn. 8.00 – 16.00, wt. –pt. 7.30 – 15.30 (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października 2011 r. (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb specjalnych).

        czytaj całość publikacji "Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne)"        wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

        przejdź do góry...

        Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie. ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin

        Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji