Europejski Fundusz Społeczny


PORADY PRAWNIKA

2014-11-04

PRZYPOMIBNAMY O BEZPŁATNYCH PORADACH PRAWNIKA W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JUTROSINIE W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU „MOGĘ – POTRAFIĘ – TERAZ”

PRAWNIK PRZYJMUJE W GODZINACH OD 10.30-14.30

PODAJEMY OSTATNIE TERMINY DYŻURÓW:
12.11.2014r.
19.11.2014r.
26.11.2014r.
03.12.2014r.

INFORMACJA

2014-11-04

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie dotycząca realizacji projektu partnerskiego „MOGĘ- POTRAFIĘ -TERAZ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2014.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie kontynuuje realizację projektu partnerskiego „Mogę – Potrafię – Teraz” w którym ” biorą udział : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (lider projektu) oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Bojanowie, Jutrosinie, Miejskiej Górce i Pakosławiu.
Celem głównym projektu w roku 2014 jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 57 osób –mieszkańców powiatu rawickiego- kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej. Rekrutacja beneficjentów projektu trwała od 02 stycznia 2014r. Projekt realizowany jest w okresie od VI do XII 2014r.

Wsparcie uczestników projektu ma na celu:

- Zwiększenie aktywności na rynku pracy przez uzyskanie lub zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych
- Nabycie kompetencji i podniesienie umiejętności społ. oraz poprawa kondycji zdrowotnej ,
- Podniesienie umiejętności rozwiązywania problemów prawnych mieszkańców powiatu rawickiego,
- Wzmocnienie aktywizacji poprzez pracę socjalną, zasiłki i pomoc w naturze Beneficjentów Ostatecznych z terenu powiatu rawickiego.

W roku bieżącym z Gminy Jutrosin w projekcie uczestniczy 10 osób w tym: 7 kobiet i 3 mężczyzn. Kontrakty socjalne podpisano z 8 osobami bezrobotnymi – 5 kobietami i 3 mężczyznami oraz podpisano umowy z 2 kobietami osobami niepełnosprawnymi Pierwsze spotkanie uczestników i uczestniczek tegorocznej edycji projektu „Mogę –Potrafię –Teraz „ odbyło się 6 czerwca 2014r. z udziałem lidera projektu Panią Ewą Szczepaniak.- Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Na spotkaniu omówiono szczegółowo zadania i cele oraz harmonogram zadań do realizacji w roku 2014r.Wśród działań zrealizowanych w roku 2014 można wymienić:
- w dniu 24.07.2014 w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Rawiczu 6 osób bezrobotnych i 1 osoba niepełnosprawna uczestniczyło w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej .Celem kursu było nabycie podstawowe wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
-w okresie od 28.07.do 30.07.2014r. 6 beneficjentów oraz 2 osoby towarzyszące wzięły udział w wycieczce do Krakowa (1 osoba niepełnosprawna i 5 os. bezrobotnych)
- w dniach od 04.08-15 sierpnia br. 1 osoba niepełnosprawna uczestniczyła w obozie rehabilitacyjno-szkoleniowym dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „POLONEZ” Mielno-Unieście.
Uczestniczka obozu brała udział w zajęciach rehabilitacyjnych i w zajęciach integracyjnych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia,
- 8 osób bezrobotnych w dniu 07.08.2014r. brało udział w warsztatach autoprezentacji i wizażu w salonie kosmetycznym „Magdalena” w Rawiczu oraz w dniu 11.08.odbyły się zajęcia teoretyczne w sali szkoleniowej „Stół Rawicki’ w Rawiczu.
-w warsztatach gospodarowania budżetem domowych w okresie od 25.08.2014 do 26 sierpnia.2014 r. uczestniczyło 9 osób w tym 1 osoba niepełnosprawna.
- od 13.sierpnia do projektu dołączyła 1 osoba niepełnosprawna.
- w dniach od 05.09 do 12 września 2014r. w warsztatach ekonomii społecznej i poszukiwania pracy wraz z wizytą studyjną w Spółdzielni Socjalnej udział wzięło 10 osób (8 osób bezrobotnych i 2 osoby niepełnosprawne).
-od 15 września 4 osoby bezrobotne rozpoczęły kurs prawa jazdy kat B ,w tym 1 bezrobotny mężczyzna prawo jazdy kat. C Dnia 17 września odbyło się drugie spotkanie uczestników i uczestniczek projektu „Mogę -Potrafię –Teraz” Podczas spotkania zostały omówione dotychczasowe działania zrealizowane w ramach projektu oraz te ,które pozostały do realizacji .Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.
- od dnia 20.10.do 31 października 2014 r. 9 osób w tym 1 niepełnosprawna uczestniczyły w kursie komputerowym pierwszego stopnia „Pod Kluczem” w Rawiczu oraz w drugim terminie 1osoba niepełnosprawna w dniach od 3 listopada do18listopada2014r..Rozpoczął się także kurs na operatora wózka widłowego gdzie teoria odbywa się w SZ.P.nr 1. w Rawiczu natomiast praktyka –Hodowla Zarodowa Zwierząt w Żołędnicy uczestniczą 3 osoby bezrobotne- mężczyźni.
-Beneficjenci otrzymali również do wykorzystania Vouchery na pływalnię i do kina
w Rawiczu.
W celu zwiększenia zaradności życiowej i aktywności zawodowej osoby bezrobotne na czas trwania projektu otrzymują zasiłki jednorazowe celowe w wysokości 300,00 zł miesięcznie. Od lipca do grudnia br. w ramach działań środowiskowych w gminach partnerskich zostało zorganizowane bezpłatne poradnictwo prawne. W Jutrosinie prawnik przyjmuje w godzinach od 10.35 do godziny 14,.35 Dyżury specjalistów odbywają się wg. harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej MGOPS oraz na tablicy ogłoszeń. Specjaliści przyjmują w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie. Do 31 października br. w gm. Jutrosin udzielono łącznie 31 porad- najwięcej osób skorzystało z porad prawo cywilne, prawo pracy, prawo rodzinne , karne ,i ubezpieczeń społecznych. Spotkanie podsumowujące projekt „Mogę –Potrafię –Teraz” odbędzie się w miesiącu grudniu 2014r.


Jutrosin, dnia 31.10.2014 r.
Kierownik
Mirosława Domicz

Dołączona galeria:

INFORMACJA (1)INFORMACJA (2)INFORMACJA (3)

  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JUTROSIN

  2014-07-03

  W ramach realizacji projektu „Mogę–Potrafię–Teraz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie wprowadza się dyżury prawnika w okresie od lipca 2014r do grudnia 2014r.

  PRAWNIK w godzinach 10.30-14.30 (środa) Siedziba MGOPS
  Harmonogram dyżurów w załączniku.

  Dołączone pliki:

  Informacja

  2014-06-10

  Dnia 06.06.2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie w Sali Ślubów odbyło się pierwsze spotkanie uczestników i uczestniczek tegorocznej edycji projektu „Mogę –Potrafię –Teraz”. Na spotkanie integracyjno-informacyjne przybyło 8 osób bezrobotnych 1 osoba niepełnosprawna. Powitania uczestników projektu dokonała kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jutrosinie Mirosława Domicz.

  W gminie Jutrosin ostatecznie do projektu zakwalifikowało się 9 osób ( 6 kobiet i 3 mężczyzn) w tym:

  v 8 osób bezrobotnych – ( 5 kobiety i 3 mężczyzn)

  v 1 osoba niepełnosprawna-( 1 kobieta)

  W spotkaniu udział wzięli również :

  * Wiesława Krajka –specjalista pracy socjalnej .
  * Mirosława Domicz- kierownik MGOPS
  * Romana Hauk Zimkowska- pracownik socjalny
  * Marika Berek Czapracka –pracownik socjalny.

  Na spotkaniu beneficjentom została przedstawiona kadra realizująca projekt ”Mogę- Potrafię-Teraz” w gminie Jutrosin wraz z liderem projektu Panią Ewą Szczepaniak-kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Szczegółowo omówione zostały zadania i cele oraz harmonogram zadań do realizacji w roku 2014. Częściowo omówione zostały działania realizowane w ramach projektu w latach ubiegłych. Wszyscy uczestnicy projektu dokonali samoprezentacji. Przedstawili także swoje oczekiwania i obawy odnośnie działań realizowanych w projekcie ”Mogę- Potrafię-Teraz”.

  Dołączona galeria:

   Informacja (1) Informacja (2) Informacja (3) Informacja (4) Informacja (5) Informacja (6) Informacja (7) Informacja (8) Informacja (9) Informacja (10) Informacja (11)

   OGŁOSZENIE

   2014-03-11

   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje wszystkich mieszkańców Gminy Jutrosin
   o trwającej rekrutacji uczestników partnerskiego projektu systemowego pod nazwą „MOGĘ – POTRAFIĘ – TERAZ”
   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2014 z terenu Gminy Jutrosin weźmie w nim udział 10 osób nieaktywnych zawodowo:
   8 osób bezrobotnych i 2 osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (15 -64 lat).

   Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny pod
   nr tel. (065) 547 11 63 lub osobisty do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie zostaną udzielone szczegółowe informacje.

   Dołączone pliki:

   INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JUTROSIN

   2013-04-26

   W ramach realizacji projektu „Mogę–Potrafię–Teraz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie wprowadza się dyżury psychologa i prawnika w okresie od kwietnia 2013r do listopada 2013r

   Poniżej podajemy terminy:

   PSYCHOLOG w godzinach 10.30 - 14.30 (poniedziałek)
   29.04.2013r.
   13.05.2013r.
   10.06.2013r.
   08.07.2013r.
   19.08.2013r.
   09.09.2013r.
   14.10.2013r.
   18.11.2013r.

   PRAWNIK w godzinach 16.00 - 20.00 (środa)
   08.05.2013r.
   22.05.2013r.
   05.06.2013r.
   19.06.2013r.
   29.06.2013r.
   03.07.2013r.
   24.07.2013r.
   07.08.2013r.
   28.08.2013r.
   04.09.2013r.
   25.09.2013r.
   09.10.2013r.
   30.10.2013r.
   06.11.2013r.
   27.11.2013r.

   Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z bezpłatnych dyżurów prawnika i psychologa.

   OGŁOSZENIE

   2013-02-07

   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje wszystkich mieszkańców Gminy Jutrosin o trwającej rekrutacji uczestników partnerskiego projektu systemowego pod nazwą „MOGĘ – POTRAFIĘ – TERAZ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   W roku 2013 z terenu Gminy Jutrosin weźmie w nim udział 10 osób nieaktywnych zawodowo: 8 osób bezrobotnych i 2 osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (15 -64 lat).

   Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. (065) 547 11 63 lub osobisty do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie zostaną udzielone szczegółowe informacje.

   Dołączone pliki:

   INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JUTROSIN

   2012-07-12

   W ramach realizacji projektu „Mogę–Potrafię–Teraz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie wprowadza się dyżury psychologa i prawnika.

   Poniżej podajemy terminy:

   PSYCHOLOG
   18.07.2012r. (środa) w godzinach 15-19
   08.08.2012r. (środa) - 15-19
   12.09.2012r. (środa) - 15-20
   10.10.2012r. (środa) - 15-20
   14.11.2012r. (środa) - 15-20
   12.12.2012r. (środa) - 15-20

   PRAWNIK w godzinach 16.00-20.00
   25.07.2012r. (środa) – 4 godz.
   01.08.2012r. (środa) – 4 godz.
   08.08.2012r. (środa) – 4 godz.
   29.08.2012r. (środa) - 4 godz.
   12.09.2012r. (środa) – 4 godz.
   26.09.2012r. (środa) – 4 godz.
   03.10.2012r. (środa) – 4 godz.
   10.10.2012r. (środa) - 4 godz.
   24.10.2012r. (środa) – 4 godz.
   14.11.2012r. (środa) – 4 godz.
   28.11.2012r. (środa) – 4 godz.
   21.11.2012r. (środa) – 4 godz.
   05.12.2012r. (środa) – 4 godz.
   12.12.2012r. (środa) – 4 godz.

   Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z bezpłatnych dyżurów prawnika i psychologa.

   Informacja o realizacji przez gminę Jutrosin Projektu pn.” Mogę- Potrafię-Teraz” w 2012r.

   2012-01-20

   Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Ośrodkiem Pomocy Społeczne w Miejskiej Górce i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakosławiu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Celem projektu jest aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna 55 kobiet i mężczyzn, mieszkańców powiatu rawickiego, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej w okresie od czerwca do listopada 2012 r. Wsparcie tych osób ma na celu umożliwienie im podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności oraz szeroko rozumianą integrację społeczną.
   Beneficjenci w ramach projektu będą uczestniczyć w kursach, warsztatach na terenie powiatu rawickiego oraz na obozach nad morzem lub w górach.

   Rekrutacja beneficjentów trwa od stycznia do 29 lutego 2012 r.

   Z gminy Jutrosin w projekcie będzie uczestniczyć 10 osób tj. 4 osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności i 6 osób bezrobotnych. Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie mogą wypełnić ankietę rekrutacyjną.

   Więcej informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie osobiście lub telefonicznie pod numerem: 65 5471163.

   Dołączone pliki:

   OGŁOSZENIE - nabór osób chętnych do kolejnej edycji projektu systemowego pn. „Mogę –Potrafię -Teraz”

   2011-05-12

   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie w związku z kontynuacją realizacji projektu systemowego pn. „Mogę –Potrafię -Teraz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ogłasza nabór osób chętnych do kolejnej edycji projektu.

   Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 55 osób – zarówno kobiet jak i mężczyzn, mieszkańców powiatu rawickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z terenu Gminy Jutrosin weźmie w nim udział 8 osób nieaktywnych zawodowo, tj. 5 osób bezrobotnych i 3 osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się w okresie od kwietnia do maja 2011 roku do pracowników socjalnych w MGOPS w Jutrosinie , gdzie zostaną udzielone szczegółowe informacje.

   Dołączone pliki:

   Spotkanie inaugurujące

   2010-05-27

   Spotkanie bezrobotnych i niepełnosprawnych uczestników Projektu z gm. Jutrosin w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie - 27 maja 2010r.

   Dołączona galeria:

   Spotkanie inaugurujące (1)Spotkanie inaugurujące (2)Spotkanie inaugurujące (3)Spotkanie inaugurujące (4)Spotkanie inaugurujące (5)Spotkanie inaugurujące (6)Spotkanie inaugurujące (7)Spotkanie inaugurujące (8)Spotkanie inaugurujące (9)Spotkanie inaugurujące (10)Spotkanie inaugurujące (11)Spotkanie inaugurujące (12)Spotkanie inaugurujące (13)Spotkanie inaugurujące (14)

    przejdź do góry...

    Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie. ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji